23 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31017

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,”

“4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/4/2018

30385

2-

14/7/2019

30831

3-

8/9/2019

30882

4-

30/11/2019

30964