22 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31016

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE

SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE

PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN

6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN,

YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/71)

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL (dört Türk Lirası onaltı Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008  tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL (yüzyirmidokuzbindörtyüzotuz Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL (onbinsekizyüzaltmış Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),  

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL (dörtbinyüzyetmiş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL (yirmi Türk Lirası doksaniki Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL (seksenyedi Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.