22 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31016

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/68)

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2020 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 13,40 TL (onüç Türk Lirası kırk kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 22,33 TL (yirmiiki Türk Lirası otuzüç kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 TL (seksen Türk Lirası otuzyedi kuruş); distile alkollü içkiler için 143,51 TL (yüzkırküç Türk Lirası ellibir kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 27.040 TL (yirmiyedibinkırk Türk Lirası); aromalı bira için en az 54.079 TL (ellidörtbinyetmişdokuz Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.212 TL (yedibinikiyüzoniki Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18.026 TL (onsekizbinyirmialtı Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45.067 TL (kırkbeşbinaltmışyedi Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64.760 TL (altmışdörtbinyediyüzaltmış Türk Lirası)’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 27,04 TL (yirmiyedi Türk Lirası  dört kuruş); aromalı bira için 45,06 TL (kırkbeş Türk Lirası  altı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 45,06 TL (kırkbeş Türk Lirası  altı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 TL (yüzkırkbeş Türk Lirası  beş kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 TL (ikiyüzellidokuz Türk Lirası  beş kuruş)’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.406 TL (beşbindörtyüzaltı Türk Lirası)’dir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.