22 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31016

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR OKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun ek 55 inci maddesi, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Dekan: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Dekanlarını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi,

ç) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

d) Enstitü: Laboratuvar okulunun bulunduğu ildeki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

e) Enstitü Müdürü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

f) Genel Sekreter: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) Kampüs: Laboratuvar okulları kampüslerini,

ğ) Kanun: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununu,

h) Koordinatör Müdür: Laboratuvar okulları Fen Lisesi Müdürünü,

ı) Kurucu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

i) Kurucu Temsilcisi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

j) Laboratuvar Okul Müdürü: Laboratuvar İlköğretim Okulları Müdürleri ile Fen Liseleri Müdürlerinden her birini,

k) Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulu: Kanunun ek 55 inci maddesi uyarınca Rektör, Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürleri, Genel Sekreter, Koordinatör Müdürler ile öğretim yılı başında Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenen Dekanlardan biri ile Rektör Yardımcılardan birinden oluşan kurulu,

l) Laboratuvar Okulu: Kanunun ek 55 inci maddesi uyarınca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından kurulan Laboratuvar İlköğretim Okulları ve Fen Liselerini,

m) Mütevelli Heyet Başkanı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

n) Öğretim elemanı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin öğretim elemanını,

o) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ö) Öğretmen: Laboratuvar okullarında görev yapan, tam zamanlı veya kısmi zamanlı veya ders başına ücretli ile Kanunun ek 55 inci maddesi gereğince TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarını,

p) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

r) Rektörlük: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Rektör Yardımcıları: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,

ş) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

t) Uzman öğretici: Alanında yükseköğrenim görmüş öğreticileri,

u) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

ü) Valilik: Laboratuvar okulunun bulunduğu ilin valiliğini,

v) Yaz Dönemi: Ders yılının bitimini takip eden ve gerektiğinde laboratuvar okulunun bulunduğu il sınırları dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yıllık çalışma takviminde belirlenen zaman dilimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Laboratuvar Okullarının Amacı ve Öğretim Şekli

Laboratuvar okullarının amacı

MADDE 5 – (1) Laboratuvar okullarının amacı; Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş vatandaşlar olarak yetişmelerine, başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarını koruyan bireyler olmalarını sağlayacak, uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim ortamına kavuşturmaktır.

(2) Laboratuvar okullarının eğitim-öğretim etkinliklerinde; laboratuvar okulunun amaçlarını gerçekleştirecek şekilde öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve öğretim programları dikkate alınarak, Üniversitenin diğer birimleri, öğrencileri ve öğretim elemanları ile diğer illerdeki laboratuvar okulları, öğrenci ve öğretmenleriyle müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve eğitim, kültür ve uygulama imkânlarını paylaşmak, Bakanlıkça kabul edilen ders kitaplarını kullanmak ve bunlara ek olarak öğrencilerin katılmaları zorunlu olan uluslararası sınavlara hazırlanmalarının sağlanması için zümre öğretmenlerince uygun bulunan ve Enstitü Müdürünce onaylanan gerekli kaynak kitaplar ve ders araçlarını kullanmak, 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte, Senato tarafından belirlenecek ve Bakanlıkça kabul edilerek onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olmaları için çeşitli kurslar düzenlemektir.

Öğretim şekli

MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Laboratuvar İlköğretim Okullarında normal eğitim süresinde karma eğitim-öğretim yapılır. Laboratuvar İlköğretim Okullarının okul öncesi eğitim sınıfları ile 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda uygulamalı yabancı dil öğretim etkinlikleri programları uygulanır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Türk Kültürü ile ilgili diğer dersler Türkçe, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dille yapılır.

(2) Fen Liseleri, önünde hazırlık sınıfı bulunan okullardır. Normal ve karma eğitim-öğretim yapılır. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Millî Güvenlik Bilgisi ve Türk Kültürü ile ilgili diğer dersler Türkçe olarak, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dil eğitimi çerçevesinde yapılır. Ayrıca Kanun uyarınca uluslararası sınavlar ve uluslararası diploma programlarının gerektirdiği derslerin öğretimi de yabancı dille yapılır. 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte Enstitü tarafından belirlenecek uluslararası sınavda başarılı olma şartı aranır. Ayrıca 11 inci ve 12 nci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan Uluslararası Bakalorya programı uygulanır.

(3) Sanat ve müzik eğitimine ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesine laboratuvar okullarındaki öğretim programları çerçevesinde derslerde ve ders dışı etkinliklerde ağırlıklı olarak yer verilir.

(4) Laboratuvar okulları ile Üniversitenin öğrenci, öğretim elemanı ve öğretmenleri birbirlerinin dersleri ile kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerine katılarak müşterek etkinlikler gerçekleştirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Okulları Personeli, Görevlendirme,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Laboratuvar okulları personeli

MADDE 7 – (1) Laboratuvar okullarında, kurucu temsilcisi tarafından istihdam edilen personel çalıştırılır. Ayrıca Üniversite personeli de laboratuvar okullarında görevlendirilebilir.

(2) Laboratuvar okullarının yöneticileri, öğretmenleri ile idari personel ve diğer personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışırlar.

Görevlendirme ve atamalar

MADDE 8 – (1) Görevlendirme ve atamalarda, Kanun, 5580 sayılı Kanun, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Üniversitenin mevzuatı uygulanır.

(2) Laboratuvar okullarındaki yönetici, öğretmen, uzman öğretici ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından Kanun, 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mevzuatına tabidir.

(3) Gerektiğinde Kanun uyarınca Üniversite ve laboratuvar okulları arasında personel görevlendirmesi yapılabilir.

Kurucu temsilcisi

MADDE 9 – (1) Kurucu temsilcisi, Üniversite adına Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde açılan ve Kanunun ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen gelirlerin toplandığı özel hesabın harcama yetkilisidir.

(2) Kurucu temsilcisi, laboratuvar okullarında eğitim-öğretim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Kurucu temsilcisi, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç-gerecin temini, bina ve diğer müştemilatın yeterli hâle getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumlu olup bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Her yıl Enstitü Müdürü tarafından hazırlanan laboratuvar okulunun mali bütçesini Aralık ayı sonuna kadar onaylar.

b) İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istihdam eder.

c) Gerektiğinde Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulu, öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılarak laboratuvar okullarının ve öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

Enstitü Müdürü

MADDE 10 – (1) Enstitü Müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Enstitü Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Enstitü Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Her yıl Kasım ayı sonuna kadar laboratuvar okulunun izleyen yıl mali bütçesini hazırlar ve kurucu temsilcisinin onayına sunar.

b) Eğitim-öğretimle ilgili olarak laboratuvar okulu Koordinatör Müdürü veya okul müdürünce alınması için talepte bulunulan araç-gereç ile diğer ihtiyaçları temin eder.

c) Laboratuvar okulunun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebeyi ilgilendiren defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

ç) Kanun, 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri yapar.

d) Koordinatör Müdür ve laboratuvar okul müdürleriyle birlikte yılda bir defa Şubat ayı içinde faaliyet raporu hazırlayarak Kurucuya gönderir.

Koordinatör Müdür

MADDE 11 – (1) Koordinatör Müdür, Fen Lisesi Müdürüdür. Fen Lisesi Müdürünün görevde olmaması durumunda Fen Lisesi Müdürüne vekâlet eden Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Koordinatör Müdür görevini yürütür.

(2) Koordinatör Müdür; laboratuvar okullarının yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Rektörlüğe, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne ve Bakanlığa karşı laboratuvar okul müdürüyle birlikte sorumludur.

(3) Koordinatör Müdür, bütün laboratuvar okullarını ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder. Diğer yönetim kadrolarından kendisine verilen raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar. Ayrıca;

a) Laboratuvar okulunda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, memur ve diğer personelin eğitim, bilim, sanat ve teknik alanlardaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

b) Laboratuvar okulunda eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) Yönetim ile eğitim-öğretim kadroları arasında koordineyi sağlar.

ç) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan etkinlikleri kontrol eder.

d) Laboratuvar okul müdürü ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar mali rapor hazırlar ve Enstitü Müdürüne sunar.

e) 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mevzuatı tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

Laboratuvar okul müdürü

MADDE 12 – (1) Laboratuvar okul müdürü; laboratuvar okulunun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden Koordinatör Müdüre, Enstitü Müdürüne, Rektörlüğe, Mütevelli Heyet Başkanına ve Bakanlığa karşı sorumludur. Laboratuvar okul müdürü bu sorumluluğu yerine getirmek için;

a) Kurullara ve toplantılara başkanlık eder.

b) Diğer yönetim kadrolarından, zümre başkanlarından ve öğretmenlerden kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar. Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasını sağlar. Faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev dağılımını yapar, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için Koordinatör Müdürün bilgisi ve onayıyla gerekli izinlerin alınmasını sağlar.

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

d) Laboratuvar okulunda görevli diğer yönetici personel, öğretmen, uzman öğretici, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmesi, eğitim, bilim, sanat ve teknik alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

e) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereci kontrol etme, kullanılmaya hazır hâle getirme, eksiklerin tespiti ve giderilmesi konusunda girişimlerde bulunur.

f) Laboratuvar okulundaki çalışanların görevlerini planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yerine getirmelerini sağlar.

g) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular, gerekli hâllerde diğer kısımlarla koordinasyonu sağlar.

ğ) Bakanlığın ilgili mevzuatında belirtilen diğer görevleri yapar.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları

MADDE 13 – (1) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları laboratuvar okul müdürünün eğitim-öğretime ilişkin vereceği görevleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapar. Fen Lisesinde Uluslararası Bakalorya (UB) programının işleyişi için müdür yardımcısı koordinatör olarak görevlendirilebilir. Laboratuvar okul müdürünün görevi başında olmadığı sürelerde Koordinatör Müdürün teklifi, Enstitü Müdürünün onayı ile laboratuvar okul müdürünün yetki ve sorumlulukları, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından biri tarafından kullanılabilir.

Kurullar ve personellerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri; diğer kurulların kurulması, teşkili, görev ve yetkileri ile laboratuvar okulları personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Kayıt-kabul

MADDE 15 – (1) Laboratuvar okullarında kayıt-kabul işleri ile öğrencilere verilecek burslar, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. Ana sınıfı ile 1 inci sınıfa alınacak her yıl en fazla 20 şer öğrenci Mütevelli Heyet Başkanı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca başvuranların arasından yapılacak seçim ile belirlenir. Bu öğrenciler burslu statüsünde değerlendirilmez. 2 nci sınıfa öğrenci kabulü, sınavda başarılı olanlar arasından yapılır:

a) Hazırlık ve ara sınıflar için alınacak öğrenci sayıları; laboratuvar okulu yönetiminin önerileri dikkate alınarak Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunca tespit edilir.

b) Her öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine uygun olarak hazırlanacak laboratuvar okulu çalışma takviminde belirlenen süreler dikkate alınarak laboratuvar okulu yönetimince, aday kaydı, kesin kayıtlar, nakil, giriş sınavları ve başvuru tarihleri belirlenir ve Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir.

c) Laboratuvar ilköğretim okulları mezunlarından Fen Lisesine devam etmek isteyenler, laboratuvar okulunun ilgili giriş sınavında başarılı olmaları hâlinde hazırlık sınıfına alınırlar.

ç) Fen Lisesi hazırlık sınıfını okumadan 9 uncu sınıfa devam etmek isteyenlerin, laboratuvar okulunca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına girmeleri gerekir. Sınavda başarılı olan öğrenciler 9 uncu sınıfa devam ettirilir.

d) Laboratuvar okullarındaki öğrencilerin velilerinden herhangi birinin ya da vasisinin laboratuvar okulunun bulunduğu şehirde ikamet etmesi esastır. Laboratuvar okulunun bulunduğu ilde ikamet etmeyen veli ya da vasinin öğrencisi giriş sınavına alınabilirler. Ancak bu öğrencilerin laboratuvar okuluna kabul edilebilmeleri için veli ya da vasisinin kayıt tarihi itibarıyla ikamet şartını sağladıklarını belgelendirmeleri gerekir. Veli ya da vasinin ikamet zorunluluğu, öğrencinin eğitimi süresince devam eder. Buna uymayan veli ya da vasinin öğrencisinin laboratuvar okulu ile ilişiği kesilir. Anne ve/veya babası hayatta olmayan öğrenciler için şartlar, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı belirlenir.

e) Fen Liselerinin hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi doğrultusunda yapılır. Giriş sınavlarında, genel yetenek ve eğitim seviyesinin değerlendirilmesi esastır.

f) Laboratuvar okulları yönetimlerince, giriş sınavı sonuçları Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra, öğrencinin veli ya da vasisine bildirilir. Gönderilen bildirimde, kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt tarihleri ve istenilen belgeler belirtilir.

g) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

Nakiller

MADDE 16 – (1) Laboratuvar okuluna öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülür:

a) İlköğretim okullarında 2 nci sınıftan 8 inci sınıfa kadar ve ilan edilmiş mevcut kontenjanlar dâhilinde giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin nakli yapılır.

b) 9 uncu ve 10 uncu sınıflara, açık kontenjan olması hâlinde ve başvuran öğrencilerin geçtiği sınıfın öğretim programındaki derslerden laboratuvar okulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar sonucunda belirlenen baraj puanını aşan öğrencilerin puan üstünlüğü esasına göre kayıtları yapılır.

c) Açık kontenjan olması hâlinde 11 inci sınıfa nakil için Rektörlükçe istenen uluslararası sınavda başarılı olma ön şartı aranır.

ç) 12 nci sınıfa öğrenci nakli yapılmaz.

(2) Tüm adayların laboratuvar okulu yönetimince yapılacak giriş sınavlarında başarılı olması gereklidir.

(3) Öğrencinin velisinin veya vasisinin isteği ile resmî/özel başka öğretim kurumlarına nakli ise ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

(4) Nakille gelen öğrenci sayısı her sınıf kategorisindeki öğrenci sayısının yüzde 10’unu aşamaz.

Sınıf mevcutları

MADDE 17 – (1) Laboratuvar okullarında sınıf mevcutları 20 öğrenciden fazla olamaz.

Öğrenci ücretleri

MADDE 18 – (1) Öğrenci ücretleri, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile belirlenir.

Burslu okutulacak öğrenciler

MADDE 19 – (1) Kanunun ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, Laboratuvar okullarında, öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur.

(2) Laboratuvar okullarına kabul edilecek öğrencilerden, burslu statüde okuyacak öğrencilerin, genel yetenek ve eğitim düzeyinin tespiti için giriş sınavındaki başarı sıralaması esas alınır. Giriş sınavı ve burslara ilişkin esaslar, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi ile düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Laboratuvar okullarındaki devam-devamsızlık, öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi, nakil ve geçişler, derslerin özelliğine göre yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlar, sınıf geçme, kurullar, komisyonlar, ekipler ile öğrenci ödül ve disiplin işleri gibi bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan eğitim ve öğretim hizmetlerine dair hallerde 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönergeler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerek duyulacak her türlü yönerge, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile düzenlenir.

Laboratuvar okullarının gelir kaynakları ve harcamalar

MADDE 22 – (1) Laboratuvar okullarının gelir kaynakları; Kanunun ek 55 inci maddesi uyarınca;

a) Üniversitenin tüm birimlerinde ve kampüslerinde görev yapan personelin ücretlerinden yirmi beş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

c) Üniversitenin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,

oluşur.

(2) Laboratuvar okullarında yapılacak her türlü harcama ve gider; 28/10/2009 tarihli ve 27390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.