21 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31015

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 8675 ALTI KÖŞE İNCE SOMUNLAR, PAHLI, (STİL 0) – METRİK İNCE

ADIMLI – MAMUL KALİTESİ A VE B STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/36)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, anma diş çapı D, 8 mm ilâ 64 mm (dâhil); D < 16 mm için mamul kalitesi A, D > 16 mm için mamul kalitesi B olan metrik, ince adımlı altı köşe, ince, pahlı (Stil 0) somunların karakteristiklerini kapsar.

(2) Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulması halinde, bunlar ISO 724, ISO 898-6, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilebilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-30 EN 28675 “Altıköşe İnce Somunlar – Metrik, İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu tarafından yayımına karar verilen TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) “Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1026-30 EN 28675 “Altıköşe İnce Somunlar – Metrik, İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.