21 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31015

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA

İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİS, EKSPER VE TEKNİKER

POZİSYONLARINA AİT SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2018 tarihli ve 30589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.