20 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31014

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soydaş ve akraba topluluklarda Türk dünyasına ait ilim, fikir, eğitim, ahlâk, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmek.

b) Türk dünyası üzerine çalışmalar yürüten ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, ortak projeler geliştirmek, bu alandaki araştırmacılar arasında koordinasyon, iş birliği ve dayanışma sağlayarak bir iletişim ağı oluşturmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğrencilerin ve akademisyenlerin Türk dünyası çalışmaları alanına katkıda bulunmalarına imkan sağlamak.

ç) Türk dünyası araştırmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk dünyası alanında ulusal/uluslararası akademik (konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, kurs, sergi ve benzeri), sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

b) Merkezde yapılacak araştırmaları destekleyecek kütüphane, dokümantasyon ve arşiv birimlerini kurmak ve geliştirmek.

c) Türk dünyası alanında ulusal veya uluslararası bilimsel çalışmaları takip etmek ve başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yayınlar yapmak.

ç) Türk dünyası alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar ile bağlantılar kurarak bilgi/tecrübe paylaşımı ve iş birliği (öğrenci ve akademisyen değişimi, proje geliştirmek ve benzeri) yapmak.

d) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, Merkezin çalışma alanları ile ilgili projeleri koordine etmek.

e) Türk dünyası alanında çalışan öğrenci ve bilim insanları arasında iletişim ağı oluşturmak.

f) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Türk dünyası alanında yayınları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve iki müdür yardımcısı dâhil yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Araştırma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve esaslarını belirlemek.

c) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek.

ç) Üniversitenin ilgili bölümleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek.

e) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

g) Müdürün Merkezin faaliyet alanları ile ilgili önereceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirme, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.