20 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31014

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE KADIN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2015 tarihli ve 29275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, kadın ve aile konularında bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak; kadın ve ailenin güçlenmesine yönelik kurumsal ve sosyal destek mekanizmaları geliştirmek; erkek-kadın ayırt etmeksizin aile konusunda duyarlı bir gelecek için mevcut sorunları tespit etmek ve çözüm teklifleri ile ülke politikaları oluşturmaya katkı sunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın hakları düşüncesini geliştirme, yaygınlaştırma ve kadının toplumsal statüsünü iyileştirme başta olmak üzere toplumda cinsiyetler arası fırsat eşitliği ve cinsiyet adaleti, kadının eğitimi, çalışma hayatı, ekonomik, toplumsal, siyasi, kanuni hakları, erkeğin ve kadının aile içi sorumluluk bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak ve yaptırmak.

b) Aile içi sağlıklı iletişim ve rol paylaşımları konusunda farkındalık çalışmaları yapmak, aile içi problemlere çözüm önerileri sunmak, yaşlı aile üyelerini sosyal ve psikolojik açıdan destekleyici faaliyet alanları açmak, çocuk yetiştirme konusunda erkek ve kadının ortak hassasiyet, katkı ve işbirliğinin önemini gözden kaçırmayan ebeveyn eğitim programları düzenlemek, ayrıca evlilik okulu, aile danışma ve rehberlik, çocuk eğitim ve gelişim evi gibi birimler kurmak.

c) Kadın ve aile ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında kongre, sempozyum, konferans, seminer, proje gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve benzer çalışmaları desteklemek.

ç) Kadın ve aile, ailede dengeli rol paylaşımı, ailede erkek ve kadının sorumluklarına ilişkin hakkaniyet esasına dayanan ve paydaşlık bilinci oluşturacak program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayın yapmak ve gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür çıkarmak.

e) Üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Yurtdışında konuyla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak, işbirliğine dayalı çalışmalarda bulunmak.

g) Kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamak ve ilgili kurullara teklifte bulunmak.

ğ) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları düzenlemek.

h) Kadın ve aile ile ilgili konularda farkındalık geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak.

ı) Örgün eğitim sürecine katılma imkanı bulamamış kadınlara yönelik okuma-yazma, çocuk gelişimi, anne-çocuk sağlığı, beslenme, beceri geliştirme ve sahip oldukları beceriler ile gelir getirici iş alanlarında yer almalarına yönelik konularda, erkekler için de aile içi rol paylaşımında denge ve sorumluluk bilincinin yerleşmesine ilişkin özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

i) Üniversite bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek, Üniversitenin farklı birimlerinde kadın, erkek, aile, cinsiyet adaleti konularında yapılan bilimsel çalışmaları öne çıkarmak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kadın çalışmaları alanında araştırma yapmaya teşvik etmek.

j) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

k) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede görevli öğretim elemanları, kadın ve aile araştırmaları konusunda çalışmaları olan akademisyenler, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2015

29275