20 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31014

YÖNETMELİK

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FBÜTÖMER): Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, bu konularda gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve toplanan bilgilerin ulusal ve uluslararası alanda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe dilini öğretmek.

b) Türkçe öğretimi verecek öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bunun için kurs ve seminerler düzenlemek.

c) Türkçe’nin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer,  çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

f) Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

g) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak. 

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Esasları

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, tercihen Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, konu ile ilgili öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konu ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevde bulunmadığı durumlarda, Müdür yardımcılarından biri müdüre vekâlet eder. Herhangi bir nedenle Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektöre iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin tercihen Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları olmak üzere diğer öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün ve Rektörün önerisi üzerine görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak. 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, dönem sonunda Müdür tarafından sunulan raporu değerlendirmek. 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek. 

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. 

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri kapsamında Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.