20 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31014

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Hastane): Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’ni,

c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Hastane Başhekimini),

ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze getirilen hasta hayvanlara poliklinik ve klinik hizmetlerini sunmak.

b) Veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli eğitimlerine katkıda bulunmak.

c) Bilimsel çalışmalar için uygun araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.

ç) Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren eğitim kurumları ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tespiti ve kontrolünde etkin rol oynamak.

e) Modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunarak hayvan sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel ve etik değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

b) Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak.

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek.

f) Merkezin alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Merkezin alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları, kitap, dergi bültenleri yayımlamak ve elektronik ortamlarda yayımlar yapmak.

ı) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane ile tanı ve araştırma laboratuvarları gibi hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartları oluşturmak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

d) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ı) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

j) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

k) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile müdür tarafından önerilen Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip, onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği kamu ve/veya özel kurum ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olan dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler, yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre Birim Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine yukarıdaki bahsi geçen yeni üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Merkez Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.