19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnamelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

MADDE 3 – (1) Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi bu Tebliğin Ek-1’inde düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız