19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31013

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SAKUM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik alan araştırmaları yapmak, ilgili alanlarda disiplinler arası çalışmalar yaparak kamu ve özel sektör kurumlarıyla ulusal olduğu kadar uluslararası ortak projeler geliştirmek, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde danışmanlık hizmeti almak.

b) Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ihtiyaç analizleri yapmak, bu konularda akademik çalışmalar gerçekleştirmek, ilgili alanlarda çalışan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek.

c) Şehir kimliği ve kültürü oluşumu için Sakarya şehri ve çevresi ile ilişkili somut- soyut kültürel miras envanterini geliştirmek, bu amaçla faaliyetler geçekleştirmek, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde öğrencilere bu konuda uygulamalı eğitim vermek, valilik bünyesinde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar ile ortak bilimsel, sosyal etkinlikler düzenlemek, şehrin farklı kamu kurumlarının elinde bulunan evrak, bilgi, doküman, materyallerin tek elden yönetilerek şehir arşivinin oluşumuna katkı sağlamak, arşiv oluşturmak, ilgili arşivin oluşumu sonrası yaygınlaştırma faaliyetleri için web tabanlı uygulamalar geliştirmek, şehrin bilinirliğine katkı sağlamak, müze ve benzeri yapıların kuruluşuna danışmanlık ve destek sağlamak, çalışma ve faaliyetlerini takip etmek, şehir kimliği ve kültürü ile ilişkili olarak ulusal, uluslararası akademik çalışmalar gerçekleştirmek, farkındalık oluşturmak.

ç) İlgili alanlarda örgün eğitim kurumları ve Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere, 3+1-7+1 öğrencilerine ve Üniversitemiz mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, eğitim vermek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Kurum/kuruluşlara Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak, sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik alanlarla ilgili eğitim materyalleri hazırlamak ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

e) Dezavantajlı grupların sosyal katılımına dönük sosyal içerme projeleri geliştirmek, gençlere dönük kültürel, sosyal etkinlikler düzenlemek ve projeler geliştirmek, uygulamalı eğitimler ile dezavantajlı gruplar, gençler ve yaşlıların topluma entegrasyonunu geliştirmek, çocuklara, gençlere, yaşlılara dönük yaz/kış okulu eğitimleri düzenlemek, belirli periyotlarla etkinlikler planlamak, “Çocuk Üniversitesi”, “Anne ve Baba Okulu”, “İkinci Bahar Üniversitesi” ve benzerlerini açmak, bunun için işlemleri ve faaliyetleri yürütmek.

f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin sosyal bilimler, kültürel çalışmalar ve ekonomi konularındaki becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, kurum/kuruluşlar ile birlikte sosyal gelişim merkezleri üzerinden uygulamalı eğitimler düzenlemek, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, toplumun farklı kademelerinde ve Üniversitemizin öğrencileri arasında bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek üzere Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek.

g) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının bilgi ve akademik tecrübe ve uygulama becerilerine ilişkin faaliyet ve etkinlik sahası geliştirerek, şehre, ülkeye kazandırılmasını sağlamak, toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal, kültürel ve eğitime dönük araştırmalar yapmak ile bu konularda uygulamalı eğitimler vermek.

ğ) Yukarıda sayılan amaç ve faaliyetler ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans, atölye gibi bilimsel çalışma; bildiri, makale, akademik dergi, kitap gibi akademik yayın üretimi sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl süre ile Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet, etkinlikler gerçekleştirmek, paydaşlarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, danışmanlık almak ve danışmanlık yapmak.

c) Her yıl veya istenildiğinde Merkez ve merkeze bağlı birimlerin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün oyuna üstünlük tanınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve çalışma sahaları ile ilişkili olarak faaliyet, etkinlik planları hazırlanmasında ve bu hususların Rektöre teklifinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, bu konuda yapılan çalışmalarda Müdüre destek sağlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, paydaşlara teklifi yapılacak programların düzenlenmesine karar vermek, katkıda bulunmak.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması veya kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.