18 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31012

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 60282-1 SİGORTALAR-YÜKSEK GERİLİM-BÖLÜM:1 AKIM SINIRLAYICI

SİGORTALAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/31)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, frekansı 50 Hz ve 60 Hz olan ve beyan gerilimleri 1000 V’u aşan alternatif akım sistemlerinde bina içi veya bina dışı kullanım için tasarımlanan yüksek gerilim akım sınırlayıcı sigortalarının bütün tiplerini kapsar.

(2) Bazı sigortalar, gösterge cihazı veya uyarma elemanı ile donatılmış değiştirme elemanları ile sağlanır. Bu sigortalar da, bu standardın kapsamındadır, ancak anahtarlama cihazının açma mekanizması ile birlikte olan uyarma elemanının doğru çalışması bu standardın kapsamı dışındadır (IEC 62271-105).

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1259 “Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları” standardı iptal edilmiştir. Yerine hazırlanan TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” standardı TSE Teknik Kurulunun 21/2/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar”  standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar”  standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 5/5/1975 tarihli ve 15227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1259 “Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) TS 1259 “Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları”  standardı 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğin ekinde bulunan listeden çıkartılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.