17 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31011

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇAD CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7205                                                                                                     Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 26 Aralık 2017 tarihinde Encemine’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020