15 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31009

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMANCILIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ormancılık alanında eğitim-öğretimi desteklemek ve bu alanda uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ormanları ve sürdürülebilir ormancılık konularında uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Ormancılık ile ilgili eğitim-öğretimi destekleyici veya tamamlayıcı eğitimler vermek.

c) Ormancılık ile ilgili müzelerin kurulabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda istenilen hedeflere ulaşılması için ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yürütmek.

d) Kent ormancılığı, kent parkları, şehir planlama, yeşil kuşaklar, iklim değişikliği, su havzaları, doğa yürüyüşü, oryantiring, fidanlık, sera, ağaçlandırma, rekreasyon, mera ve havza ıslahı gibi ormancılık konuları ile orman endüstrisi alanında yapılan uygulama ve araştırmalara destek olmak,

e) Ormancılık alanında yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla bilgi alışverişini sağlamak, iş birliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası alanda konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlara iştirak etmek, alanında bilimsel yayınlar yapmak veya bu alandaki faaliyetlere destek olmak.

g) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Orman Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi kişiden teşekkül eder.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.