14 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31008

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) AK: Avrupa Komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tescil ücretleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve cezalar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yeminli mali müşavir” ibaresinden sonra gelmek üzere “, serbest mali müşavir” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Demiryolu aracı park yerine ait bilgi,”

“(3) Bakanlık tarafından tescil edilmiş demiryolu araçlarının sahip değişikliğinde;

a) Satıcı taraf dilekçe ile birlikte tescil belgesinin aslı ve birinci fıkranın (k) bendinde sayılan evrakla,

b) Alıcı taraf dilekçe ile birlikte birinci fıkranın (a), (b) ve (k) bentlerinde sayılan evrakla,

Bakanlığa birlikte başvururlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “karar tutanağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “araç sahibi adına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İthalatının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirildiğini gösteren gümrük beyannamesinin Bakanlığa verilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1/1/2023 tarihine kadar tescil işlemi yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2020 yılı sonuna kadar yurt dışından ithal edilecek ikinci el lokomotif ve tren setlerinde TSI/UTP şartı aranmaz, ancak bu araçlar 10 yaşından büyük olamaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2015

29418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/10/2016

29871

2-

18/7/2017

30127

3-

18/1/2018

30305

4-

6/7/2018

30470

5-

15/1/2019

                   30656 (Mükerrer)