14 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31008

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, plan örneği verilmesi ile tescile tâbi olan cins değişikliği, arz-i ve şahsi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek 5 inci maddesi gereğince hatalı bağımsız bölüm/blok numarası düzeltilmesi işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri,”

“ğ) Lisanslı büro komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “İdarenin görevleri, yetkileri ve lisanslı büro komisyonu kurulması” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Lisanslı bürolar tarafından elektronik ortamda tutulan arşiv, iş ve işlemlerin kontrolünün sağlanması,

h) Lisanslı mühendisler hakkında uyarma ve kınama disiplin cezalarının verilmesinin sağlanması,”

“(2) Lisanslı büro komisyonu; Kadastro Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Kadastro Dairesi Başkanı ve lisanslı büro birim sorumlusu olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Lisanslı büro komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir. Komisyon başkanı ve üyeleri; eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile disiplin soruşturmasını yaptıkları lisanslı mühendisler hakkındaki toplantılara katılamaz. Komisyon başkanı ve üyelerinin yokluklarında toplantıya vekilleri katılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aşağıda belirtilen görev ve yetkiler, lisanslı büro komisyonu tarafından yerine getirilir:

a) Lisanslı mühendisler hakkında önerilen lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptaline ilişkin disiplin cezalarını dosya üzerinden karara bağlamak ve verilen gerekçeli kararı Genel Müdür onayına sunmak.

b) Kadastro Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile komisyonda görüşülmesine karar verilen konuları inceleyerek karar vermek ve Genel Müdürün onayına sunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya engellilik hali bulunmamak.

f) 65 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve ulaşım ile idarî bakımdan en yakın” ibaresi “İdarenin belirleyeceği bir” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdare, zorunlu gördüğü hallerde, lisanslı büro kurulmamış ilçelerde, komşu illerin ilçelerinde yetkili bulunan bir veya birkaç lisanslı büroyu yetkilendirebilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak yetkilendirmelerde kadastro teknik hizmetlerinin işlem sayısı, ekonomik şartlar, ulaşım ve nüfus kriterleri dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç denetçi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek, sınava yapılan itirazları inceleyerek sonuçlandırmak ve başarı sıralamasını yapmak.”

“(2) Sınavın, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer kurumlara yaptırılmasına karar verilmesi durumunda bu madde ile sınav komisyonuna verilen yetkiler sınavı yapan kurum tarafından kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdarece” ibaresi “Sınav komisyonu tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre düzenlenmiş mal bildiriminin,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisanslı büro tercihi yapmayan veya yaptıkları tercihe yerleştirilemeyen hak sahipleri sınav sonuçlarının ilan edilerek kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yedeklik hakkını elde ederler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hak sahiplerinin yedeklik hakkı sınav sonuçlarının ilan edilerek kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.”

“(3) Yedeklik sıralamasında yer alanların yerleştirme işlemleri, sınav sonuçlarının ilan edilerek kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süre ile İdarenin yapacağı duyuruya istinaden, 23 üncü maddede belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilir. İdarenin duyuracağı, yedek adaylara yönelik tercih ilanı olmaksızın başvuruda bulunulamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kaşesini alan lisanslı mühendisin bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri yürüteceğine dair yetki alanındaki ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme İdare tarafından yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının görev alanına giren işler, lisanslı mühendisler ve ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda kadastro müdürlükleri dışında başka kişi veya kuruluşlar tarafından yapılamaz.

(4) Lisanslı mühendisler, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemezler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisanslı bürolar, plân örneği işlemi nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği alınması gereken harçların ilgilisince Maliye veznesine yatırılmasını sağlar ve makbuzunu işlem dosyasında saklar. Harç tahsili makbuz ile belgelendirilmeden işlem sonuçlandırılamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadastro müdürlüklerince uygulanan arşiv mevzuatı çerçevesinde” ibaresi “İdarece belirlenen esaslar doğrultusunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) İdare, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını 50 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. İdarenin denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Lisansın geçici iptali.

ç) Lisansın sürekli iptali.

(2) Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve/veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın İdarenin belirlediği biçimde olmaması ve/veya asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekânı, asgari donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.

g) İdarece düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

ğ) Reklâm yasağına uyulmaması.

(3) Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile İdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

b) İdare görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşılması.

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.

ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranılması.

d) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması, hizmet binası içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurulması ve asılması.

e) İdare ve lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunulması.

f) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.

(4) Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre lisanslı mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olmaları halinde lisansları bir yıl,

b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlamamaları veya teminatları öngörülen sürede yenilememeleri durumlarında lisansları teminatın yenilenmesine kadar,

c) Odaca verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları halinde lisansları men süresi kadar,

ç) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendi veya üçüncü kişi/kişilere çıkar sağlamaları halinde lisansları 1 ila 3 yıl,

d) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemeleri halinde belgenin mahiyetine göre lisansları 6 ay ila 2 yıl,

e) Lisanslı büro çalışma mekânlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl,

f) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl,

g) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde lisansları 6 ay ila 3 yıl,

süreyle iptal edilir.

(5) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(6) Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.

b) Odaca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.

c) Yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.

ç) Kontrol, denetim ve incelemenin engellenmesi.

(7) Uyarma ve kınama cezası suçlarından ceza almış lisanslı mühendisler, aynı suçu tekrar işlemeleri halinde bir üst ceza ile cezalandırılırlar.

(8) İdari para cezası: Lisanslı mühendise bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmesidir. İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Tutulması gerekli kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulmaması.

b) Hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılmasında İdarece belirlenen usullere uyulmaması.

c) Adres değişikliğinde İdareye bilgi verilmemesi.

ç) Hizmetle ilgili idarece belirlenen ücret tarifesine uyulmaması.

(9) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(10) İdari para cezaları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununca her yıl yeniden değerlendirilerek ocak ayı içerisinde İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Lisans sahibinin 65 yaşını doldurmuş olması,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en yakın” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Ceza soruşturması veya kovuşturması nedeniyle lisanslı mühendis hakkında tutukluluk kararı verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla, 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan il merkezlerinin hizmet bölgeleri baz alınarak belirlenen lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi, sicil durumu, mühendislikte geçirilen hizmet süresi ve sınav puanı dikkate alınır.”

“(5) Geçiş yapan lisanslı mühendisten boşalan yere, bir sonraki yer değişikliği döneminde aynı usul ile geçiş yapılabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yayımı tarihinden iki yıl sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2013

28678

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2016

29709