13 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31007

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir başka üniversitede yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki lisansüstü programlardaki derslere, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”

“(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, akademik takvimde belirtilen süre içinde almak istedikleri dersleri belirten formu doldurarak kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla birlikte ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konusunda derslere lisansüstü programlarda yer verilmesi zorunludur.

 (4) Uzmanlık Alan Dersi; Enstitü yönetim kurulunca tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanının atandığı tarihten itibaren başlar, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, danışmanı tarafından açılan 8 saatlik uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi bulunmayıp; devam ediyor, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlık sayısı dikkate alınmaz.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kendisine atanan danışmanın açacağı uzmanlık alan dersine ve öncesinde yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak şartıyla tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(19) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınav hakkı verilir. Final sınavlarının mazereti bütünleme sınavlarıdır. Bütünleme sınavına girebilecek mazeretli öğrenciler için ayrıca bir mazeret sınav hakkı tanınmaz. Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. Öğrenciler mazeret sınavına yönelik başvurularını, mazeret bitimi tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe vererek bildirirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına önerir. Uygun görülen öneri, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusuyla ilgili değişiklik talepleri aynı sürece tabidir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder.”

 “(3) Tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2019

30647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2019

30707