12 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31006

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Ders seçimini gerçekleştiren öğrencinin kaydını inceleyip değerlendirdikten sonra onay vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir. Danışman, öğrencinin ders kaydını inceleyip değerlendirdikten sonra ekle-sil süresi sonuna kadar onaylar. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için; müracaatın yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt müracaat süresi içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri, genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından danışmanıyla birlikte yapılır.”

“(6) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders ekleme-silme işlemlerini akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde danışmanıyla birlikte yapmak zorundadırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2017

30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2018

30461

2-

9/11/2018

30590

3-

25/9/2019

30899