12 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31006

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN

MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak, (d) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak; aynı fıkranın (ç) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü (EİGM),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 30 takvim günü içerisinde izleme verilerine, 60 takvim günü sonunda tahmin verilerine erişim sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “90” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2015

29278