11 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31005

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SCÜSAM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Şehir, bölge, ülke ve/veya uluslararası kapsamda Merkezin çalışmaları için verilecek fırsatlar temelinde çeşitli suç konularında (internet suçları, şiddet, hırsızlık, cinsel suçlar, madde bağımlılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama, organize suçlar/mafya, terör ve benzeri) akademik çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek.

b) Suçun (teorik) nedenleri, önlenmesi ve suç mağduriyeti üzerine akademik çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek.

c) Suç mağduriyeti üzerine çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek.

ç) Ceza adalet sistemi (polis/jandarma, mahkemeler, hapishaneler ve/veya ceza hukuku, yargılama sistemleri, denetimli serbestlik, arabuluculuk sistemleri ve benzeri) üzerine muhtelif konularda çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek.

d) Suç ve ceza adalet sistemine ilişkin lisans ve lisansüstü ders kitapları hazırlamak.

e) Suç ve ceza adalet sistemine ilişkin uzman kişilerle panel, konferans, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

f) Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için suç ve adalet sistemine ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası çapta araştırmalar yapmak.

b) Çeşitli eğitici faaliyetler yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

ç) İlgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Araştırma ve uygulama projeleri oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre görevinin başında olmaması halinde, görevi sona ermiş sayılır.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ve çalışma programını yerine getirmek.

c) Merkezi, belirtilen hedefler açısından yönetmek.

ç) Faaliyetlere ilişkin eşgüdüm sağlamak.

d) Merkezin senelik aktivite raporunu ve takip eden seneye ait çalışma programını organize etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alıp, Rektörün onayına sunmak.

e) İdari ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları oluşturmak, Yönetim Kuruluna teklif etmek, Yönetim Kurulunca oluşturulacak çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve kontrol etmek.

g) Çalışma gruplarının aktiviteleri, plan, program ve projeleri konularında Yönetim Kurulunu bilgi sahibi kılmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kongre, çalıştay, sertifika programı, sempozyum, seminer, kurs, eğitim gibi aktivitelerin organize edilmesi, icra edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrolünü sağlamak.

h) Personelin işe alınması, görevlendirilmesi konularında gelişecek teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre yardımcı olması için, Merkezin çalışma konularında uzmanlığı olan, Üniversitedeki öğretim elemanları veya dışarıdan, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, koşulların oluşması halinde, Müdür adına vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde, yardımcıların görevi de biter.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma programı konusunda uzman Üniversite öğretim elemanı veya dışarıdan şahıslar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda en az iki kez olağan, ihtiyaç halinde ise, olağanüstü bir araya gelir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından teklif edilen gündem konusu hususlarda görüş alış-verişinde bulunup, karara bağlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir araya gelir, kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma konularına ilişkin araştırma ve eğitim programlarının tasarlanması, hazırlanması, uygulanması hususlarında kararlar almak.

b) Faaliyet Raporunun oluşturulması konusunda esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Takip eden döneme ilişkin çalışma programının oluşturulmasına ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Araştırma, eğitim, proje faaliyetleri sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılım sertifikası, başarı sertifikası, bilimsel rapor ve benzeri belgeler düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapan veya çalışmaları ile Merkeze faydalı olacağı düşünülen Üniversite öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası çapta aktivitelerde bulunan şahıs veya kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye bir daha görevlendirilebilir.

 (3) Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu olağan olarak yılda bir defa Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, ihtiyaç halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin aktiviteleri konusunda değerlendirmeler yapar ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma alanları ile ilgili aktivitelerin etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek için daimi veya geçici birimler teşkil edilebilir.

(2) Birimler, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşur. Birimler, Yönetim Kurulu kararı ile sorumluluk verilen bir birim başkanı uhdesinde iş yaparlar. Birimler, ilgi alanlarına dâhil olan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen işleri yaparlar, yapılan çalışmalar hakkında Müdüre raporlar oluştururlar ve tavsiyelerde bulunurlar. Birimlerdeki elemanlar, Yönetim Kurulunca belirtilen süreler için çalıştırılırlar. Müdür, oluşturulan birimlerin aktivitelerini takip ve kontrol eder. Birim elemanlarından süresi tamamlananlar Yönetim Kurulu tarafından tekrar görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve benzeri personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.