9 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31003

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII-128.9)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VII-128.9.a)

MADDE 1 – 5/1/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)’nin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(4) Birinci fıkrada belirtilen asgari özsermaye yükümlülük tutarı için, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 28 ve 41 inci maddeleri kapsamında Kurulca yeniden değerleme kapsamında belirlenen ve ilan edilen tutarlar esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/1/2018

30292