9 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31003

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2020/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2020 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 29/1/2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.