8 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31002

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta denizel ekosistemler olmak üzere göl, gölet, baraj gölleri ve akarsu gibi her türlü acı ve tatlısu ekosistemlerinde su ve su ürünleri konusunda araştırma ve uygulama yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Trakya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında su ürünleri ve ilgili alanlarında sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek.

b) Sucul ekosistemlerde yapılan ve yapılması planlanan su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı gibi konularda araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Su ve su ürünleri konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar konusunda araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri getirmek.

ç) Su ve su ürünleri konusunda ihtiyaç duyulabilecek bilimsel verileri toplamak.

d) Sucul ekosistemlerin biyolojik zenginliği ve su kalitesine yönelik araştırmalarda bulunmak.

e) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, çalıştay, konferans, kurs, seminer gibi bilimsel toplantılar ve etkinlikler düzenlemek.

f) Su ve su ürünleri alanlarında bilimsel çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmak.

g) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçlarına yönelik idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir Müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak ve talepleri değerlendirip karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

e) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; su ürünleri ve sucul ekosistemler alanında yaptığı bilimsel araştırmaları ile Üniversitenin veya diğer üniversitelerin tanınmış öğretim elemanları arasından, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütleri ya da özel sektör kurum çalışanları arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz kişi ile birlikte Müdür ve Müdür yardımcılarından oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Uzmanlık alanlarına ilişkin önerilerde bulunmak.

c) Üniversite ile kamu kurumları ve kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 6/4/1996 tarihli ve 22603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.