7 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31001

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA ARAÇLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(SHY-DEVLET)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda belirtilen devlet hava araçlarını tanımlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2920 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hava araçlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ile 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

c) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Devlet hava araçları

MADDE 5 – (1) Devlet tarafından askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan ve;

a) Askerlik hizmetlerinde; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan hava araçları,

b) Güvenlik hizmetlerinde; Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri Bakanlığı hizmetlerinde kullanılan hava araçları,

c) Gümrük hizmetlerinde; Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük hizmetlerinde kullanılan hava araçları,

ç) Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan hava araçları,

devlet hava aracıdır.

(2) Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde 2920 sayılı Kanun kapsamı dışındadır.

Türk sivil hava araçlarının devlet hava aracı olarak kullanılması

MADDE 6 – (1) Sivil hava araçlarının devlet hava aracı olarak kullanılmasına yönelik usuller Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.