5 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30999

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REJENERATİF TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rejeneratif Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler ve doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar alanında ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak.

b) (a) bendinde yer alan alanlarda farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

c) Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının yükseköğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman araştırmacılar yetiştirmek.

ç) Biyomedikal ve tıbbi ürün pazarının talepleri doğrultusunda özgün ürün ve tasarım geliştirme için sanayi-üniversite iş birliğinin oluşturulması, ürünlerin yurtta üretilmesinin teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması.

d) Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek için danışmanlık yapmak.

e) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.

f) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

ğ) Daha geniş bir araştırmacı kitlesine hizmet vermek üzere farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler açarak yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara alanında ücretli veya ücretsiz Ar-Ge, eğitim, test, analiz ve danışmanlık hizmet vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

b) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği ve biyoteknolojiyle ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak.

c) Rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar eğitimi ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetleri yürütmek, koordinasyon ve araştırmalar yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay organlar konularında danışmanlık, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

d) Doku mühendisliği teknolojileri uygulamalarını araştırmak ve geliştirmek.

e) Yapay doku ve organlar üzerine araştırma yapmak, sonuçlarını ürün olarak biyomedikal endüstrisine sunmak.

f) Doku mühendisliği, hücre terapileri, yapay doku ve organ araştırmaları yapmak.

g) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışındaki ve yurt içindeki dergilerde yayımlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ğ) Gerektiğinde farklı kampüs veya araştırma hastanelerinde merkeze bağlı alt birimler açmak.

h) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ı) Araştırma, geliştirme, test, analiz, eğitim, laboratuvar ve cihaz kiralama ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan, öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.

d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.

f) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

g) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek, organize etmek ve yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim elemanıyla birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından dört yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu yönetici

MADDE 14 – (1) Sorumlu yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Müdüre veya vekiline bağlı olarak sorumlu olduğu birimin sağlıklı olarak işletimini gerçekleştirmek.

b) İlgili birimde ideal çalışma ortamının sağlanması ve her türlü gereksinimin belirlenmesi ve bunların karşılanması için Müdüre bildirimde bulunmak.

c) Araştırıcının hizmetine sunulan birim olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ç) Sorumlu olduğu birimin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Müdüre ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Birimiyle ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve toplanması için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e) Birimle ilgili kayıt ve defterleri muhafaza etmek ve istenildiği takdirde ilgili bilgi ve belgeleri ilgililere, Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Birimdeki laboratuvar ve diğer alanların kontrolünü, takibini ve işleyişini sağlamak.

g) Birim çalışanlarının nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak ve gerektiğinde Müdüre ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

(2)  Sorumlu yönetici bu Yönetmelik dışında kalan iş ve işlemlerde Müdüre karşı sorumludur.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.