5 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30999

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda ulusal hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliştirilecek özgün teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olmak.

b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yaparak savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak, deneyimli araştırmacıların çalışmalarına destek olmak, yeni araştırmacıların yetişmesini sağlamak.

c) İlgili merkezler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturarak deneyimli araştırmacıları bir araya getirmek, disiplinler arası çalışmaları koordine etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkezin altyapısını güçlendirmek.

d) Savunma sanayinin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

b) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri konusunda disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, araştırma konuları önermek.

c) Savunma, uzay ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak çözümlere yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili konularda savunma sanayi paydaşları ile işbirliği sağlamak, çözüm üretmek ve mevzuatın öngördüğü sınırda danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin faaliyet alanlarına yönelik projeler hazırlamak.

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda sunmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında akademik birikimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını, yıllık bütçe önerisi raporunu hazırlamak ve raporların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amacına uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık bütçesi ve eylem planında yıl içinde yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile tam zamanlı olarak görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek kişiler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olacak şekilde Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu tutanakları Yönetim Kurulu kararı ile Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine sunulabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve görevlendirilen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları, diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri veya araştırmacıları ile bağımsız araştırmacılardan olmak üzere en çok yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olacak şekilde Müdürün daveti üzerine toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak, önerilerde bulunmak.

c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak gerekli işbirliklerinin oluşturulmasını önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, araştırma ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim elemanları arasından gönüllü adaylardan seçilir. Çalışma grubu üyeleri adaylar içerisinden Yönetim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.

Merkezin gelirleri

MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

b) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yardım ve bağışlar.

c) Merkez faaliyetleri kapsamında Üniversite Döner Sermaye esaslarına göre elde edilen gelirler.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve danışmanlık projelerinden sağlanan gelirler.

d) Diğer gelirler.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca veya sözleşmeli personel çalıştırma mevzuatı çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.