5 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30999

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OBRUK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim kurulu: Merkezin Yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; obruk oluşumları, nedenleri, çözüm önerileri ile izleme alanında yapılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, eğitim vermek, problemlere çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik çalışma ve toplantılar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içi ve Üniversite dışında obruk araştırmaları ve izleme çalışmaları ile ilgili projelerde ihtiyaç duyulan teknik ve bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek, akademik çalışma ve eğitim yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Obruk oluşumları, nedenleri, çözüm önerileri ve izleme ile ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaya yönelik yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Obruklarla ilgili bölge ve ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları gerçekleştirmek.

ç) Amaca uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek.

d) Obruklarla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine, müdür yardımcılarının bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye; öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

c) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurtdışından uzmanlar arasından belirlenen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Konya Teknik Üniversitesi, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP-BKİ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar İlçe Belediyesini temsilen en fazla 18 kişiden oluşur ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile yılda en az bir kere toplanarak karar alır. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.