5 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30999

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KTÜN-ETAGUM): Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enerji teknolojileri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Enerji teknolojileri ile ilgili disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bu çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji teknolojileri alanında ülke genelinde yapılan çalışmaları takip etmek, enerji teknolojilerindeki AR-GE faaliyetlerinin merkezî bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak.

c) Enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalarda bulunmak ve enerji kullanımı kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Enerji teknolojileri konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

d) Enerji teknolojileri alanında Üniversite sanayi iş birliğine yönelik doğrudan ürün odaklı projeler geliştirmek ve birimler arası koordinasyon sağlamak.

e) Enerji teknolojileri alanında disiplinler arası çalışmaların oluşmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Üniversitede enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

g) Enerji teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Enerji teknolojileri konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.

h) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları izlemek, uluslararası projeler üretmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

ı) Enerji teknolojileri konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte, Üniversitenin tüm birimlerindeki enerji teknolojileri ile ilgili alanlarda yayınları, araştırmaları, projeleri, uygulama ve deneyimleri bulunan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji teknolojileri konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.