4 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30998

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/38)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

d) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,

e) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

g) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

h) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ı) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

i) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

j) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

k) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

l) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

m) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

n) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” eşyasıdır.

(2) Önleme tabi eşyanın TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ÇHC, Güney Kore, Malezya, Tayland, Tayvan menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” eşyasının ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile mezkur eşyanın ithalatında uygulanan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli eşyada 110 gr/m2 ağırlığının üstü için %70,44, 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için %21,13 olarak; Malezya menşeli ve Recron Sdn Bhd firmasınca üretilen eşyada 110 gr/m2 ağırlığının üstü için %7,76, 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için %2,33 olarak; Malezya menşeli diğer firmalarca üretilen eşyada ise 110 gr/m2 ağırlığının üstü için %15,93, 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için %4,78 olarak belirlenmiştir.

(3) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(5) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynı Tebliğ kapsamında daha düşük oranda dampinge karşı önleme tabi olan Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) TÜİK kayıtları kullanılarak soruşturma konusu eşya ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının 2015 yılında 422 milyon ABD Doları ve 73 bin ton iken yıllar içerisinde nispeten yatay bir seyir izlediği ve 2018 yılında 431 milyon ABD Doları ve 73 bin ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılının ilk 9 ayında ise söz konusu ithalat 317 milyon ABD Doları ve 51 bin ton olmuştur.

(2) Soruşturma konusu eşyanın 2015-2018 arasındaki dönemde Malezya’dan ithalatının değer ve miktar bazında arttığı görülmektedir. Söz konusu ithalat değeri, 2016 yılında bir önceki yıla göre %41 oranında artarak 34,1 milyon ABD Dolarından 48,2 milyon ABD Dolarına; 2017 yılında 2016 yılına göre %28 oranında artarak 61,9 milyon ABD Dolarına;  2018 yılında 2017 yılına göre %4 oranında artarak 64,2 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 2019 yılının ilk dokuz ayındaki ithalat ise 44,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın miktar bazında ithalatı 2016 yılında bir önceki yıla göre %37 oranında artarak 13,5 bin tondan 18,6 bin tona; 2017 yılında 2016 yılına göre %21 oranında artarak 22,5 bin tona yükselmiş; 2018 yılında ise 2017 yılına göre %12 oranında azalarak 20,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk dokuz ayındaki ithalat ise 14,1 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

(4) Yıllar itibarıyla, toplam ithalatımızda bir artış görülmemesine karşın Malezya’dan yapılan ithalatta bir artış seyri görülmektedir. Soruşturma konusu eşyanın Malezya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2015 - 2019(1-9) döneminde sırasıyla %18,5; %26,2; %29,8; %27,7 ve %27,6 olarak gerçekleşmiştir.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca Malezya için daha yüksek önlem oranına tabi diğer firmalardan yapılan ithalat değeri endekslenmiş olup 2015 yılı endeksi 100 birim olduğu varsayıldığında, 2016 yılında 480 birime; 2017 yılında 950 birime; 2018 yılında 1.170 birime; 2019 yılının ilk 9 ayında 1.290 birime yükseldiği görülmektedir.

(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca Malezya için daha yüksek önlem oranına tabi diğer firmalardan yapılan ithalat miktarı endekslenmiş olup 2015 yılı endeksi 100 birim olduğu varsayıldığında, 2016 yılında 470 birime; 2017 yılında 900 birime; 2018 yılında 1.060 birime yükseldiği görülmektedir. 2019 yılının ilk 9 ayında ise söz konusu ithalat 870 birim olarak gerçekleşmiştir.

(7) Soruşturma konusu eşyaya ilişkin genel ithalat birim fiyatları 2015 - 2019(1-9) döneminde sırasıyla 5,8; 5,5; 5,4; 5,9; 6,2 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Malezya’dan soruşturma konusu eşya ithalatı birim fiyatları ise 2015 - 2019(1-9) döneminde sırasıyla 2,5; 2,6; 2,7; 3,2; 3,2 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Malezya ithalat birim fiyatlarının genel ithalat birim fiyatlarına göre düşük olduğu görülmektedir.

(8) Malezya’nın soruşturma konusu eşyaya ilişkin dış ticaret verileri Trademap veri sisteminden elde edilen istatistiklerden incelenmiş olup 54.07 GTP’sinin geneline ilişkin istatistikler kullanılmıştır. Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamı ithalatı 2015 - 2019(1-8) döneminde sırasıyla 262, 316, 316, 300 ve 151 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamı ÇHC’den ithalatı ise aynı dönemde sırasıyla 159, 207, 204, 193 ve 95 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(9) Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamı ithalatı miktar bazında 2015 - 2019(1-8) döneminde sırasıyla 67, 80, 80, 75, 44 bin ton; ÇHC’den ithalatı ise aynı dönemde sırasıyla 33, 45, 45, 43, 23 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamında önemli miktarda ithalatı bulunduğu ve bu ithalatın büyük oranda ÇHC’den yapıldığı görülmektedir.

(10) Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamı ihracatı miktar bazında 2015 - 2019(1-8) döneminde sırasıyla 49, 51, 56, 55, 43 bin ton; Türkiye’ye ihracatı ise aynı dönemde sırasıyla 21, 23, 26, 25, 23 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamında en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğu ve Malezya’nın 54.07 GTP’si kapsamı ihracatında Türkiye’nin payının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 44, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ve soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.