2 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30996

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAŞLI SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KÜ-YSUAM): Kırıkkale Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlıklı yaşlanmanın yanısıra yaşlılıkla ortaya çıkan sorunlar ile baş etmek, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek, bilimsel araştırmalar ve projeler yapmak.

b) (a) bendinde yer alan faaliyetleri ulusal ve uluslararası alanda yer alan bilimsel kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, ülkedeki kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle paylaşmak, gerekirse birlikte faaliyetler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı yaşlanma kavramının oluşturulması amacıyla toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, Üniversitenin toplum sağlığı noktasında öncü rolü olduğunu göz önüne alarak ilgili akademik birimlerin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Yaşlanma ve yaşlı sağlığı hakkında tüm toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken dönemde saptamak, ilerlemesini, akut ya da kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve hastalıkların bilimsel gelişmelere uygun bir şekilde tedavisini sağlamak. Komplikasyon gelişen yaşlı hastaların rehabilitasyonunu sağlamak için gerekli hizmetleri planlamak ve yürütmek yolu ile de yaşlı bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek.

c) Kırıkkale ilinde nüfusa ilişkin demografik değişiklikleri belirlemek ve izlemek, yaşlı bireylerin yaşamlarını, ekonomik, sosyal, kültürel, duygusal, fiziksel ve psikolojik yönden iyileştirmek için programlar oluşturmak ve uygulamak.

ç) Yaşlanmaya bağlı, görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili ileri tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması için gereken çalışmaları planlamak, bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar başlatmak.

d) Farklı disiplinlerde yaşlanma konusunda araştırmalar yapan akademisyenler ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak, bu konuda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

e) Yaşlanma ve yaşlı sağlığı hakkında aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak amacıyla dergi, broşür ve yayımlar yapmak.

f) Yaşlı bireylerin yaşlılık dönemine uyumlarını kolaylaştıran yurt dışındaki uygulamaları incelemek ve Türkiye'ye özgü modellerin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, sağlık ve eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşları ile işbirliği yaparak bu faaliyetleri yürütmek.

g) Türkiye'de nüfus içindeki oranları gittikçe artan yaşlı bireylerin evde ya da kurumda bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(4) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.