31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2019/10)

MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“y) Bölge müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) görevlendirilmiş Bölge Müdürlüklerini,”

“z) Elektronik ortam: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve hariçte işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,

aa) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

bb) Satır kodu: Hariçte işleme izin belgesinde yer alan, ithal ve ihraç eşyasını tarif eden ve gümrük idaresinden otomasyon sistemine Hariçte İşleme Rejimine ilişkin bilgi iletişiminde dikkate alınacak belge numarasını da içeren kod bilgisini,

cc) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;

a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere DYS üzerinden Bakanlığa,

b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca ek-2’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,

c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için ilgili gümrük idaresine (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenir),

müracaat edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hariçte işleme rejiminde belge/izin şartları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yapılacak müracaatlar;

a) Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Bakanlıkça yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda, hariçte işleme izin belgesi DYS üzerinden verilir veya talep reddedilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kriterlere göre maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İznin gönderileceği merciler

MADDE 8 – (1) Hariçte işleme izinlerinin birer nüshası Bakanlığa ve ilgili firmaya gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte DYS üzerinden Bakanlığa,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Belge sahibi firmalar belgenin revize edilmesini teminen DYS üzerinden Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde, uygun görülen talepler belgenin elektronik ortamdaki kayıtlarına işlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Gümrük idarelerince, hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere, belge/izin süresi (belgeye/izne verilen ek süreler dahil) içerisinde belgede kayıtlı satır kodunda olması, belgede/izinde kayıtlı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olması ve izin tarih ve sayısının beyannamede kayıtlı olması kaydıyla, eşyanın ihracına ve ithaline müsaade edilir.

(2) İhracat rejiminde ihracı belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ilgili kurum veya kuruluşun müsaadesi ihracat esnasında aranır.

(3) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen ve işleme faaliyetinin sonucunda ithal edilen eşya ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatına ilişkin işlemler, gümrük idarelerince gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Firmanın sorumluluğu

MADDE 16/A – (1) Hariçte İşleme İzin Belgesi sahibi firmalar belge kapsamında gerçekleştirecekleri ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin beyannamelerde doğru ve eksiksiz olarak rejim kodu, muafiyet kodu, ilgili satır kodu ile gerekli diğer bilgileri girmekle sorumludurlar.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların, belge süresi (belgeye verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren bir ay içerisinde DYS üzerinden Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne; hariçte işleme izni sahibi firmaların ise izin süresi (izne verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren bir ay içerisinde ek-6’da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya belge için ilgili bölge müdürlüğünce DYS üzerinden; izin için ise ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bir ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ilgili bölge müdürlüğü tarafından DYS üzerindeki bilgi ve belgelerle kapatılır. İlgili bölge müdürlüğü ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığını ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak ilgili firmaya DYS üzerinden bilgi verir.

(4) Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır, Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.

(5) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1(bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere belge için DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğünce, izin için ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.

(6) Taahhüdü kapatılan hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birliklerince yapılan bir maddi hata olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu maddi hata Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden düzeltilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Bakanlıkça DYS üzerinden iptal edilir ve bu husus DYS üzerinden ilgili firmaya bildirilir. İptal müracaatı, elektronik ortamda Bakanlığa yapılır. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Bakanlığa ve ilgili firmaya bildirilir.

(2) Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümlerine uyulmadığının, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin düzenlenmesi, revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Bakanlıkça, ilgili izin ise izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir. İptal işlemi birinci fıkrada belirtilen ilgili mercilere bildirilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

(3) İptal edilen belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 18 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre; ithalat yapılmışsa, bu Tebliğin 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, hariçte işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye yetkilidir.

(2) Hariçte işleme izin belgelerinin düzenlenmesi, revizesi, kapatılması ve iptali ile ilgili görev ve yetkiler Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) kullanılabileceği gibi, gerek görülmesi halinde ilgili bölge müdürlüklerine kısmen ya da tamamen devredilebilir.

(3) Hariçte işleme izinlerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılması hususunda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler fiziksel ortamda tekemmül ettirilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi altı aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-5, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2007

26519

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2011

28064

2-

31/12/2014

                      29222 (4. Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız.