31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK

TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “1/1/2020” ibaresi “1/1/2021” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,”

“c) Yukarıdaki (b) bendine göre TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo 3.3’e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2019

30652

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2019

30769