31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.088.997

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.742.398

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.960.197

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

2.178.000

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

866

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.