31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI

HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2020

YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

4646 SAYILI KANUN’UN 9 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1.116.979

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

957.406

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

1.116.979

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.595.685

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.595.685

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

1.914.825

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi

1.914.825

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.