31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA

TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar 31/12/2023 tarihine kadar takip sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2016

29858

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2018

30389