31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN TOPLANMA,

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.