31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 22568 PAFTA LOKMALARI VE PAFTA KOLLARI-ELLE VE MAKİNA

İLE ÇALIŞAN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/33)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard el ile ve makina ile çalıştırılan pafta lokmalarının genel boyutlarını kapsar. Bu boyutlar vida çapları ve adımlarına bağlı olarak verilmiş aşağıdaki boyutlardır:

- Dış çap

- Kalınlık

- Kesme bölgesi uzunluğu

- Genel bağlantı boyutları.

(2) Bu standard ayrıca pafta kollarının değiştirilebilirlik ölçülerini de belirler.

(3) Bu standard aşağıdaki vidaların imalâtında kullanılan pafta lokmaları için uygulanabilir:

- ISO metrik vidalar:

- Kaba diş M1 - M68

- İnce diş M1 - M56

- ISO inç vidalar:

- UNC seri, No. 1 - 64’ten 2¾  - 4’e kadar

- UNF seri, No. 0 - 80’den 1½ - 12’ye kadar

(4) Pafta lokmalarının boyutları Ek A’da dış çap ve adımlarına bağlı olarak verilmiştir.

(5) Bu standardda verilmeyen, dolayısıyla tavsiye edilmeyen vidaların imalatında kullanılan pafta lokmalarının genel boyutları sadece bilgi için Ek B’de verilmiştir. Ek B aşağıdaki inç vidaların pafta lokmaları için uygulanabilir:

B.1 - BSW (British Standard Whitworth) Serisi

B.2 - BSF (British Standard Fine) Serisi

B.3 - BA (British Assocation) Serisi

(6) Tüm pafta lokmaları iki sınıftır:

- Hassas olmayan pafta lokmaları

- Hassas pafta lokmaları

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 3600 “Pafta Kolları (Yuvarlak) Genel Amaçlar İçin”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu tarafından yayımına karar verilen TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 22568 (Aralık 1997) “Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları – Elle ve Makina ile Çalışan” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.