31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/17)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2018/932, (EU) 2016/1718, (EU) 627/2014, (EU) 136/2014, (EU) 133/2014 ve (EU) 64/2012 teknik düzenlemeleri ile değiştirilen (EU) 582/2011 sayılı teknik düzenlemesi dikkate alınarak,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan 1.1.2, 5.3.3, 5.3.3.1 inci maddeler ve 5.2.5 inci maddenin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 5.2.7 ve 5.3.3.2 nci maddeler eklenmiştir.

“1.1.2. İmalatçı araçlarında kullandığı motor ailesinde 98/70/AT Yönetmeliğinde veya 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelikte veya benzin türleri kullanılması durumunda EN 228:2012 standardına ya da motorin türleri kullanılması durumunda EN 590:2013 standardına uymayan piyasa yakıtlarının kullanılmasına izin verdiğinde, örneğin FAME B100 (EN 14214), FAME dizel karışımları B20/B30 (EN 16709), parafinik yakıtta (EN 15940) veya diğerlerinde çalışma gibi; 1.1.1 inci maddedeki gerekliliklere ek olarak aşağıdaki şartları da yerine getirmelidir.

a) Motor gruplarında kullanılan yakıtların Ek IV’ün 1 inci Bölümündeki bilgi dokümanındaki 3.2.2.2.1 inci maddeye göre çalışacağını bir resmi standardı göstererek beyan etmeli, 1.1.2 nci maddede belirtilen standartlardan herhangi birine uymayan piyasa yakıtları için spesifik marka ve ürün spesifikasyonlarını göstererek beyan etmelidir. İmalatçı ayrıca OBD sisteminin işlevselliğinin beyan edilen yakıt kullanımında etkilenmediğini de bildirmelidir.

a) Uygulanabilir ise, 5.2.7 nci madde uyarınca beyan edilen her yakıt için güç düzeltme faktörü belirlenir.

b) Ana motorun, Ek III’te ve Ek VI’nın İlave 1’inde belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğini kanıtlamalıdır. Onay kuruluşu ayrıca Ek VII’de ve Ek X’da tanımlanan şartların yerine getirildiğini kanıtlamasını isteyebilir.

c) İmalatçı, beyan edilen yakıtların 98/70/AT Yönetmeliği veya Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmeliğe ve diğer CEN standartlarına uygun piyasa yakıtları ve bunların karışımları için Ek II’de tanımlanan kullanımda uygunluk şartlarını sağlamaktan sorumludur.

İmalatçının talebi doğrultusunda, bu maddede ortaya konan şartlar askeri amaçlı araçlar için kullanılan yakıtlar için de uygulanır.

İlk paragrafın (a) bendine istinaden bu Tebliğin şartlarının karşılandığını kanıtlayıcı emisyon testlerinin gerçekleştirildiği esnada, yakıt imalatçısı tarafından, yakıtın resmi spesifikasyonlarının test parametrelerini karşıladığına dair yakıt analiz raporu dosyaya eklenmelidir.”

“b) Mod 1 ve 13 hariç (rölanti modlar), Ek III'e uygun olarak Dünya Uyumlaştırılmış Kararlı Durum Döngüsü (WHSC) testi gerçekleştirilirken % 10.”

“5.2.7. Beyan edilen piyasa yakıtı ile elde edilen ölçülen tork değeri ile 5.2.1 inci maddede talep edilen bilgilerden hesaplanan tork arasındaki fark, 5.2.5 inci maddede belirtilen değerlerin herhangi birini aşarsa, 1.1.2 nci madde uyarınca imalatçı tarafından izin verilen her bir ilave piyasa yakıtı için bir güç düzeltme faktörü motor ailesi için belirlenir. Düzeltme faktörü, Ek IX'a göre referans yakıttaki ortalama ölçülen tepe torku [Nm] ile beyan edilen piyasa yakıtındaki ortalama ölçülen tepe torku [Nm] arasındaki oran olarak hesaplanır.”

“5.3.3. Motor ailesinin ana motoru için 5.2.5 inci maddede belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiği, Ek XIV’e göre motor gücü belirlenirken ve Ek III’e uygun olarak WHSC testi ve Ek VI’nın 6 ncı maddesine uygun olarak tip onayında çevrim dışı laboratuvar testi yapılırken gösterilmelidir.”

“5.3.3.1. Motor ailesinin her bir üyesi için 5.2.5 inci maddede belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiği, Ek XIV’e göre motor gücü belirlenirken gösterilmelidir. Bu amaçla, çeşitli parça yüklerinde ve motor devri çalışma noktalarında, örneğin WHSC modlarında ve bazı ilave rastgele noktalarda, ek ölçümler yapılır.”

“5.3.3.2. Uygulanabilir ise, 5.2.7 nci maddede belirtilen motor ailesi için güç düzeltme faktörü, motor ailesinin ana motoru ile belirlenmelidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 5’inde ve İlave 7’sinde yer alan 1.5.2 nci maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.5.2. Uygulanabilir ise ilave bilgiler, örneğin beyan edilen her yakıt için güç düzeltme faktörü.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek II’sinde yer alan 4.4.2, 4.5.3 ve 4.6.5 inci maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 4.4.2.2 nci madde eklenmiştir.

“4.4.2. Yakıt

Test yakıtı, ilgili CEN standardında ve 98/70/AT Yönetmeliğinde veya Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelikte belirtilen piyasa yakıtı veya bu Tebliğin Ek IX’unda belirtilen referans yakıt olmalıdır.”

“4.4.2.2. Yakıt numuneleri alınır.”

“4.5.3. N3 kategorisi araçlarda seyahat yaklaşık olarak % 30 şehir içi, % 25 kırsal ve % 45 şehir dışı operasyonundan oluşur.”

“4.6.5. Test süresi, uygulanabilir olduğu şekilde, WHTC sırasında yapılan çalışmanın dört ila sekiz katı arasında bir süreyi tamamlayacak kadar uzun veya WHTC’den kg/çevrimde CO2 referans kütlesinin dört ila sekiz katı arasında bir miktarda üretecek kadar uzun olmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek II’sinin İlave 1’inde yer alan 4.2.2.2.2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı İlave’ye aşağıdaki 4.2.1.1 inci madde eklenmiştir.

“4.2.1.1. Beyan edilen piyasa yakıtı için spesifik emisyonların hesaplanması

Eğer bu Eke göre bir test Ek I İlave 4 Bölüm 1’deki 3.2.2.2.1 inci maddede belirtilen piyasa yakıtı ile yapıldıysa, spesifik emisyonlar (mg/kWh), düzeltilmemiş spesifik emisyonların Ek I’in 1.1.2(a1) maddesine göre belirlenen güç düzeltme faktörü ile çarpılmasıyla her bir pencere ve her bir kirletici için hesaplanır.”

“4.2.2.2.2. Geçerli pencerelerin yüzdesi, yüzde 50’nin altındaysa veya sadece yüzde 90 kuralı uygulandıktan sonra yapılan operasyonlarda kentselde azot oksitler (NOx) ile ilgili geçerli bir pencere yoksa test geçersiz olur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek II’sinin İlave 4’üne aşağıdaki 2.1.1 inci madde eklenmiştir.

“2.1.1. Test için Ek I İlave 4 Bölüm 1’deki 3.2.2.2.1 inci maddede belirtilen piyasa yakıtı kullanılırsa, ECU tork sinyali, belirtilen piyasa yakıtı ile yapılan maksimum referans tork eğrisi ile doğrulanmadan önce düzeltme faktörüne bölünmelidir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2014

28878

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/8/2014

29088

2-

22/10/2016

29865

3-

30/12/2016

29934

4-

30/12/2017

                   30286 (Mükerrer)