31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “12” ibaresi “24” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“i) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”

“y) Kümes hayvanı: Yumurta ve et üretimi veya herhangi bir yetiştirme amacıyla beslenen veya kapalı alanda tutulan tüm kanatlıları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrasında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9  – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “koyun ve keçi türü hayvanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kümes hayvanları” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada bahsi geçen” ibaresi ile dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Birinci fıkrada geçen” ibaresinden sonra gelmek üzere “kümes hayvanları hariç” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Kümes hayvanları, yeterli miktarda uygun yem ve suya ulaşabilmesi şartıyla, bindirme ve indirme süresi hariç 12 saate kadar, bunların civcivleri ise yumurtadan çıktıktan sonraki 72 saat içinde tamamlanması kaydı ile en fazla 24 saat yolculuk yapabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Evcil kuşlar ve evcil tavşanlar yeterli miktarda uygun yem ve suya ulaşabilmesi şartıyla, bindirme ve indirme süresi hariç 12 saate kadar yolculuk yapabilir.

(2) Kümes hayvanları dışındaki tüm kanatlı hayvan civcivleri, yumurtadan çıktıktan sonraki 72 saat içinde tamamlanması kaydı ile en fazla 24 saat yolculuk yapabilir.

(3) Taşınan köpek ve kedilere 24 saati geçmeyecek aralıklarla yem ve 8 saati geçmeyecek aralıklarla su verilir. Besleme ve su verme ile ilgili açık yazılı talimatlar verilmiş olur.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsi geçenlerin dışındaki diğer türler, besleme ve su verme hususundaki yazılı talimatlara uygun olarak ve gerekli görülen özel bakım koşulları göz önünde bulundurularak taşınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-10’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/2/2014

28904

2-

29/12/2015

29577

3-

24/12/2016

29928

4-

24/12/2017

30280

 

Eki için tıklayınız.