29 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30993

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜ-GÖÇ): Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’deki göç ile ilgili akademik çalışmalara katkıda bulunmak; hem göçmen ve sığınmacı grupların sorunları hem de kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda her iki tarafın da sorunlarına çözüm hedefiyle politika önerilerinde bulunmak üzere araştırmalar yapmak; göç araştırmalarında yöntem ve etik üzerine tartışmalara katkıda bulunmak, araştırmalarla akademik ve politika yapımı alanında bilgi üretimine katkıda bulunarak elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası göç alanında sosyal bilimlerde etik ilkeler doğrultusunda akademik çalışmalar yapmak.

b) Farklı disiplinlerle işbirliği yaparak Üniversitenin sosyal bilimler alanında araştırma kapasitesini geliştirmek.

c) Türkiye’de bulunan göçmen ve sığınmacı grupların toplumsal yaşama uyumu alanında yaşadıkları sorunlar doğrultusunda politika yapımına katkıda bulunacak araştırma çalışmaları yapmak.

ç) Toplumsal cinsiyet perspektifiyle göç araştırmalarında etik ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması doğrultusunda çalışmalar yapmak.

d) Toplumdaki göçmenlere yönelik önyargılar ve ayrımcılığa karşı bilimsel araştırma projeleri ile açıklama getirmek ve göçmenlerin topluma katkısını görünür kılmak.

e) Düzce ilinde ve çevre bölgelerde yaşayan göçmen ve sığınmacı toplulukların temsilcileri ile dezavantajlı göçmen grupların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma projeleri geliştirmek, yasal haklar ve uygulanması konusunda bilgi ve danışmanlık faaliyeti yürütmek.

f) Düzce ili ve çevresinde hem göçmenlerin güçlenmesini ve toplumsal yaşama katılımını destekleyecek hem de bölgesel kalkınmayı destekleyecek geleceğe yönelik araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek.

g) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere işbirliği ve çalışma grupları oluşturmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel etkinliklere katılarak çalışmaların paylaşılmasını sağlamak.

h) Merkezin amacı doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, çalıştay, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri programlar düzenlemek.

ı) Merkezin amacına uygun konularda akademik ve politika odaklı çalışmaları izlemek, trendleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

i) Bilim insanları, ulusal veya uluslararası kurumlar, kamu, özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve bu projelerin takibini yaparak uygulanabilmesini sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası göç ile ilgili konularda sivil toplum temsilcileri ile işbirliği yapmak; sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ulusal mevzuat ve uluslararası alandaki göç alanındaki iyi uygulamalar doğrultusunda danışmanlık ve eğitim vermek.

k) Merkezin amacına uygun konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek, program açılmasına yönelik Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği yapmak.

l) Sosyoloji, Tarih ve Kafkas dilleri gibi sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mesleki hazırlığında ve araştırmalarında seçmeli ders ve danışmanlık hizmeti vermek.

m) Uluslararası göç ile ilişkili teori ve politika, toplumsal cinsiyet, sosyal hizmet, kent sosyolojisi ve kültür alanlarında açılabilecek dersler ile sosyal bilimler alanındaki farklı yüksek lisans ve doktora programlarına seçmeli ders sunarak katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Uygulanan çalışma programlarına ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Araştırma çalışmalarını yapacak proje personelini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak.

f) Merkeze bağlı çalışma programlarını hazırlamak; bu kapsamda proje ekibi, araştırma grupları oluşturmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için girişimlerde bulunmak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

j) Merkeze ait personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

(3) Üst üste iki kez veya toplamda üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin bünyesinde bilimsel çalışmalar için gerek duyulan çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından sunulan yıllık faaliyet raporu ve yıllık bütçe önerilerini görüşmek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları tavsiye niteliği taşır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek; yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sorunların tespitine yardımcı olmak ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

ç) Merkezin bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak; işbirliği olanakları sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İnceleme birimleri ve çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faaliyetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya çalışma grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.