28 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30992

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/21)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesine birinci fıkradan sonra aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül eden üçüncü fıkrada geçen “birinci fıkrada” ibareleri “birinci ve ikinci fıkralarda” şeklinde ve teselsül eden dördüncü fıkrada geçen “birinci ve ikinci” ibaresi “birinci, ikinci ve üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ile müstakrizlerin fonları yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanır:

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında yabancı para mevduat/katılım fonu ve müstakrizlerin fonlarına uygulanacak zorunlu karşılık oranlarına ilişkin istisna

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Kredi büyüme oranları 10/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları 27/12/2019 yükümlülük tarihinden önce sağlayan ancak 27/12/2019 yükümlülük tarihinden itibaren sağlamayan bankalara, 10/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen zorunlu karşılık oranları, koşulları sağlayıncaya kadar uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 27/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797

10-

7/9/2016

29824

11-

22/10/2016

29865

12-

1/11/2016

29875

13-

19/11/2016

29893

14-

26/11/2016

29900

15-

11/01/2017

29945

16-

8/11/2017

30234

17-

9/5/2018

30416

18-

9/8/2018

30504

19-

14/8/2018

30509

20-

22/12/2018

30633

21-

19/1/2019

30660

22-

16/2/2019

30688

23-

20/4/2019

30751

24-

11/5/2019

30771

25-

28/5/2019

30787

26-

22/6/2019

30809

27-

7/8/2019

30855

28-

20/8/2019

30864

29-

21/9/2019

30895

30-

9/12/2019

30973