28 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30992

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN

ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(AB/1322/2014)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’in EK V’ine aşağıdaki 4.4 maddesi eklenmiştir.

“4.4. Madde 4.1.2, 1/7/2021 tarihinden sonra uygulanır. Diğer taraftan, araçların yeniden programlanması veya tanı konulması amacıyla bütünleşik elektronik kontrol üniteleri ile fiziksel veya kablosuz iletişim veya tanı aleti içermeyen R ve S kategorisi araçların imalatçıları, madde 4.1.2’de yer verilen yükümlülüklerden muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin İlave 1’indeki 2.5.1 ve 2.5.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.5.1. Yeniden programlama ve tanı işlemleri (PC-VCI iletişim arayüzü); 1/7/2021 tarihinden itibaren ISO 22900-2, SAE J2534 ya da TMC RP1210'a uygun şekilde yapılır;

Diğer taraftan, birinci fıkra, aşağıdaki imalatçılar için 1/7/2023 tarihinden itibaren geçerlidir:

a) R ve S kategorisi araç imalatçıları,

b) Üretim miktarı madde 6.1'de belirtilen sınır değerlerin altında olan T ve C kategorisi araç imalatçıları,

c) Üretim miktarı madde 6.1'de verilen sınır değerlerin altında olan sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin imalatçıları.”

“2.5.3. 1/7/2021 tarihinden itibaren araç imalatçılarının yazılımları eş zamanlı olarak mevcut olur.

Diğer taraftan, birinci fıkra, aşağıdaki imalatçılar için 1/7/2023 tarihinden itibaren geçerlidir:

a) R ve S kategorisi araç imalatçıları,

b) Üretim miktarı madde 6.1'de belirtilen sınır değerlerin altında olan T ve C kategorisi araç imalatçıları,

c) Üretim miktarı madde 6.1'de verilen sınır değerlerin altında olan sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin imalatçıları.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)