28 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30992

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/1/2020” ibareleri “1/10/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Ulusal tip onayı işlemlerinde imalatçının talep etmesi halinde, AB’de yayımlanan ilgili mevzuatın güncel seviyesine/seviyelerine veya hükümlerine göre de onay verilebilir. Bu kapsamda, AB’de yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri bu Yönetmeliğin amaçları bakımından uygulanabilir.

(10) 1/10/2020 tarihi itibariyle (AB)2016/1788, (AB)2016/1789, (AB)2017/686, (AB)2018/128, (AB)2018/828, (AB)2018/829, (AB)2018/830 ve (AB)2019/519 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü seviyeleri, geçiş hükümleri ile birlikte uygulanır.

(11) AB onay kuruluşlarınca yetkilendirilmiş teknik servislerin düzenlediği test raporları ulusal tip onayı işlemlerinde kabul edilir.

(12) Ulusal tip onayına konu olan ürün (araç, aksam, sistem, ayrı teknik ünite) için veya üretimin uygunluğu işlemleri bakımından farklılık içermeyecek şekilde aynı üretim tesisinde üretilen başka bir ürün için geçerli AB ve/veya ulusal tip onayı olması veya bu ürün/ürünler için kullanılan geçerli uygunluk beyanı bulunması durumunda, ulusal tip onayına konu olan ürün ayrıca üretimin uygunluğu işlemlerine (başlangıç değerlendirmesi, ürün uygunluk ve sürekli doğrulama) tabi tutulmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2014

29088

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)