28 Aralık 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30992

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ

TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’in 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Fren tertibatlarının ve römork fren kaplinlerinin tek devreli tipteki hidrolik bağlantılarına ve tek devreli tipteki hidrolik bağlantıların takıldığı traktörlere ilişkin performans şartları Ek XIII’te belirtilmektedir. Belirtilen şartlar 31/12/2024 tarihine kadar uygulanır.

(2) İmalatçılar, 31/12/2024 tarihinden sonra yeni üretilen traktörlere tek devreli tipteki hidrolik bağlantıları takamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 1/10/2020 tarihinden itibaren tip onayı mevcut yeni imal edilen ve fren performansına dair fonksiyonel güvenlikle ilgili bu Yönetmeliğin hükümlerine ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin şartlarına uymayan araçların piyasaya arzına izin verilmez.

c) 1/1/2025 tarihinden itibaren yeni imal edilen tek devreli tipteki hidrolik bağlantıların takıldığı traktörlerin piyasaya arzına izin verilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)