27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SVGM: 2019/18)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ek-I’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ürün bilgilerine ilişkin gereklilikler hariç olmak üzere, 1/8/2015 tarihine kadar piyasaya arz edilmiş ürünler için bu ürünlere entegre durumdaki devirdaim pompalarını benzer özelliktekilerle değiştirmek amacıyla ve özellikle bu amaç için pazarlamak üzere 1/1/2022 tarihine kadar piyasaya arz edilen ürüne entegre devirdaim pompalarını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(e) 1/8/2015 tarihine kadar piyasaya arz edilmiş ürünler için bu ürünlere entegre durumdaki devirdaim pompalarını benzer özelliktekilerle değiştirmek amacıyla 1/1/2022 tarihine kadar piyasaya arz edilen ürüne entegre devirdaim pompaları için, yedek devirdaim pompasında veya bunun ambalajında bu pompanın hangi ürün ya da ürünlerde kullanılmak için tasarlandığı açıkça belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2012

28508

2-

8/1/2015

29230

3-

29/7/2015

29429

4-

31/12/2015

29579

5-

4/8/2017

30144

6-

31/12/2017

30287