27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “(F1 ve F2 sınıfı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri; bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre veya kullanıcının tamir ayar servisiyle tamir ayar hizmetleri ile etalonların muayenede kullanılması hususunda anlaşması ve servise başvurarak tamir ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde, geçici damga yapılmaksızın servis tarafından tamir ayar servisinin etalon ve imkânları kullanılarak yapılır. Bu durumda muayene işlemlerinde kullanılan etalon ve diğer hizmetlerin ücretleri için tamir ayar servisi, servisten ilave bir ücret talep etmez. Servise kullanıcı tarafından muayene ücretinin %40’ı ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Servis, 30/6/2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularını 90 gün içinde yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin 6.4 üncü maddesinde yer alan “7” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sının 1. Kapsam maddesinde yer alan “(F1 ve F2 sınıfı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sının 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ve 5.9 uncu maddeleri ile 6.1 inci maddesinde yer alan “(F1 ve F2 sınıfı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.4 Kullanımda olan kütlelerin periyodik muayeneleri OIML R 111-1 tavsiye dokümanı esas alınarak yapılır. Maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olan kütleler damgalanabilecek nitelikte ise damgalanır, damgalamaya müsait olmayanlar için muayene yapıldığını gösteren belge düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-8’inin “b) Tartım performansı testi;” bendine birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tartı aletinin yük taşıma platformunun boyutlarının ikame yük kullanımına uygun olmaması durumunda üçüncü yük değeri için doğruluk kontrolü yapılmayabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2019

30915