27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 661/2009 sayılı Regülasyonuna ve bu Regülasyonu değiştiren (EU)407/2011, (EU)523/2012, (EU)2015/166, (EU)2016/1004, (EU)2019/543 sayılı Regülasyonları dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“BM/AEK Regülasyon 140 ve 141

EK MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilk defa tip onayı alacak yeni tip araçlarda elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili sadece BM/AEK Regülasyon 140 onayları kabul edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilk defa tip onayı alacak yeni tip araçlarda lastik basınç izleme sistemleri ile ilgili sadece BM/AEK Regülasyon 141 onayları kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi tablosunda yer alan 10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125 ve 128 numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi tablosuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi tablosunun Tablo için notlar kısmındaki (b), (c) ve (f) notları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kısma aşağıdaki (h) ve (i) notları eklenmiştir.

“(b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak elektronik kararlılık kontrol sistemi takılması gerekir.”

“(c) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak elektronik kararlılık kontrol sistemi takılması gerekir.”

“(f) Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edildiğinde (2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.11.5 maddesi), motorlu araç tipine takılsın ya da takılmasın uygun bir mekanik bağlantı tertibatının herhangi bir parçası, herhangi bir aydınlatma aksamını ve/veya arka tescil plakasını monte etmek ve sabitlemek için olan alanı kısmen engelleyebilir. Aşağıdaki şartlar uygulanır:

- Motorlu aracın kullanıcı talimatlarında (örneğin; kullanıcı el kitabı, araç el kitabı), kolayca yeniden sökülemeyen veya konumlandırılamayan bir mekanik bağlantı tertibatının montajına izin verilmediği açıkça belirtilmelidir.

- Talimatlar ayrıca, takıldığında, mekanik bağlantı tertibatının kullanılmadığı zamanlarda daima sökülmesi veya yeniden konumlandırılması gerektiğini açıkça belirtmelidir.

- BM/AEK Regülasyon 55’e göre araç sistem tip onayı olması durumunda, aydınlatma montajı ve arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan için ayrıca sökme, yeniden konumlandırma ve/veya alternatif alan hükümlerine tam olarak uyulması sağlanmalıdır.”

“(h) Bu notun atıf yaptığı satırda belirtilen ilgili BM/AEK Regülasyon onaylarını içeren ve BM/AEK Regülasyon 0 kapsamında düzenlenen Evrensel Uluslararası Komple Araç Tip Onayı (U-IWVTA), bu Yönetmeliğe göre verilen tip onayına eşdeğer kabul edilir.”

“(i) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, lastik basınç izleme sistemi M1 kategorisi araçlar için zorunlu olarak uygulanır. BM/AEK Regülasyon 141, azami kütlesi 3500 kg’yi geçmeyen M1 kategorisi araçların onayı için uygulanır. BM/AEK Regülasyon 141, dingili üzerinde ikiz tekerlekler takılmamış N1 kategorisi araçların onayı için isteğe bağlı olarak uygulanabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 60 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/2/2013

28561

2-

12/11/2014

29173

3-

25/7/2015

29425

4-

22/10/2016

29865