26 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30990

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ VE REDAKSİYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çeviri: Kaynak metinden hareketle erek dilde metin üretme işlemini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Redaksiyon: Bir yabancı dilde ya da ana dilde üretilen metnin dil ve içerik açısından düzeltilmesi, geliştirilmesi işlemini,

e) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteden ve Üniversite dışından gelen sözlü ve yazılı çeviri talebini, çeviri alanında uzman profesyonellerle buluşturmak, bu sayede çeviri ve redaksiyon uygulama ve araştırma merkezi ile piyasa arasındaki bağlantıyı güçlendirmek.

b) Alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek, akademik yayınlar yapmak ve projeler üretmek.

c) Üniversite-sanayi iş birliği ile birlikte, Üniversite ve şehrin kalkınmasında, Mütercim-Tercümanlık ve diğer Filoloji bölümlerinin aktif katılımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik ve idari birimlerin “Türkçe-Yabancı dil” dil çiftinde yazılan çeviri ve redaksiyon ihtiyacını profesyonel bir şekilde, diğer kaynaklara gereksinim duymaksızın karşılamak.

b) Üniversite dışından gelecek muhtemel metin ve resmi belge niteliğindeki evrakların doğru ve zamanında tercümesini sağlamak.

c) Söz konusu birim araçlarıyla bir yabancı dilde yayınlanması hedeflenen çalışmaların dil ve içerik açısından niteliğini arttırmak ve bu konuda yazara geri dönüş sağlamak.

ç) Yabancı dilde üretilen metinlerin dilsel açıdan düzeltilmesini gerçekleştirmek ve olası dil ve içerik sorunları konusunda yazara geri dönüş sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

g) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki dört üye Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine; Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir; ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırmacı ve uygulayıcı personelin, uzaktan eğitimle ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

f) Merkezin çalışma ilkelerini Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına göre oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

g) Üniversitede çeşitli akademik birimler arasında uzaktan eğitim kapsamında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokoller düzenlemek.

ğ) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek, karara bağlamak.

ı) Merkezle ilgili düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

i) Döner sermaye gelirlerinin dağılımlarını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde, Üniversite mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, sekizden fazla olamaz.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirir. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.