26 Aralık 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30990

YÖNETMELİK

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA

GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.